نگاهی به مهم ترین اقدامات سازمان غذا و دارو در سالی كه گذشت

از كنترل تجویز داروهای تك نسخه ای تا پایش عوامل خطر در غذاهای پرمصرف

از كنترل تجویز داروهای تك نسخه ای تا پایش عوامل خطر در غذاهای پرمصرف

دكتر میوه: رییس سازمان غذا و دارو مهم ترین اقدامات انجام شده در حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشكی، غذا، فرآورده های طبیعی و... را شرح داد و اظهار داشت: یكی از برنامه های مهم در این حوزه این است كه بتوانیم ارزش ریالی تولید داخلی دارو را در سال ۱۴۰۰ به ۷۵ درصد برسانیم.رییس سازمان غذا و دارو مهم ترین اقدامات انجام شده در حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشكی، غذا، فرآورده های طبیعی و... را شرح داد و اظهار داشت: یكی از برنامه های مهم در این حوزه این است كه بتوانیم ارزش ریالی تولید داخلی دارو را در سال ۱۴۰۰ به ۷۵ درصد برسانیم.

دكتر غلامرضا اصغری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره مهم ترین اقدامات انجام شده در سازمان غذا و دارو در سال گذشته، اظهار داشت: باید توجه كرد كه پس از طرح تحول نظام سلامت و در دولت یازدهم ارزش تولید داخلی دارو به ۷۰ درصد و در دولت دوازدهم به ۷۱ درصد رسیده است، این درحالیست كه ارزش تولید داخلی داروها در زمان دولت دهم ۶۷ درصد بوده است. از طرفی در خلال سال قبل در جهت تولید تحت لیسانس داروهای های تك ایرانی با یكی از برترین ژنریك سازان كشور تركیه عقد قرارداد كردیم.

وی اضافه كرد: از طرفی راه اندازی تولید مواد اولیه تحت لیسانس شركت های مواد اولیه ساز ایرانی در روسیه، ورود ۹ قلم داروی های تك به بازار ایران، الحاق ایران به PIC/S و تولید هشت قلم مواد موثره ضد سرطان جدید در داخل كشور از دیگر اقدامات مهم در حوزه دارویی كشور در سال قبل بوده است.

اصغری با اشاره به برنامه های آتی حوزه دارو در كشور، ادامه داد: یكی از برنامه های مهم در این حوزه این است كه بتوانیم ارزش ریالی تولید داخلی دارو را در سال ۱۴۰۰ به ۷۵ درصد برسانیم. در عین حال توسعه صادرات سالیانه به میزان ۱۰ درصد سال پایه، ارتقاء انطباق GMP خطوط تولید داروهای داخلی به میزان ۱۵ درصد سال پایه و پیش بینی و پیشگیری از بروز كمبودهای دارویی از دیگر اهداف سازمان غذا و دارو در سال های آینده است كه امیدواریم محقق شوند.
اصلاح بسته حمایتی داروهای تحت پوشش بیمه و یارانه دارویی
رییس سازمان غذا و دارو با تاكید بر ضرورت پشتیبانی از تولید داخلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشكی، اظهار داشت: بر این اساس در جهت كاهش سهم داروهای وارداتی و افزایش سهم داروهای تولید داخل، بازار دارو را تنظیم كردیم. از طرفی بسته حمایتی داروهای تحت پوشش بیمه و یارانه دارویی در این مدت اصلاح گردید و كنترل كیفیت ۳۰ فرآورده دارویی در سطح عرضه هم مورد ارزیابی قرار گرفت. همینطور سیستم گزارش عوارض ناخواسته در زمینه های دارویی در مراكز منتخب عرضه خدمات درمانی دولتی كل كشور مستقر شد و روند تجویز و مصرف دارو در كشور مورد بررسی و پایش قرار گرفت.
آغاز كنترل تجویز داروهای تك نسخه ای از سال گذشته
وی اضافه كرد: بررسی و پایش روند عرضه خدمات دارویی در كشور، آموزش مردم در زمینه تجویز و مصرف فراورده های دارویی و تجهیزات پزشكی، آموزش گروه پزشكی در زمینه تجویز و مصرف فراورده های دارویی و تجهیزات پزشكی، تهیه، تدوین و پیاده سازی پروتكل های دارویی تدوین شده در بیمارستان ها، آموزش داروسازان شاغل در بیمارستان در زمینه پروتكل های دارویی و كنترل تجویز داروهای خارج از فهرست دارویی كشور (تك نسخه ای) از دیگر اقدامات انجام شده در سازمان غذا و دارو بوده است.

اصغری با اشاره به اینكه ارتقای سیستم مراكز منتخب اطلاع رسانی دارو و سموم در كشور همچون اقدامات سازمان غذا و داو در جهت اطلاع رسانی در این حوزه بوده است، اضافه كرد: همینطور در سال قبل پیگیری هایی برای تكمیل استقرار سامانه رهگیری و كنترل اصالت در فراورده های تولیدی و وارداتی دارو و تجهیزات پزشكی انجام شد و در جهت اطلاع رسانی و آموزش به مردم و گروه های پزشكی در مورد سامانه رهگیری و كنترل اصالت فراورده های سلامت گام برداشتیم. از جانب دیگر بازرسی و برخورد با مراكز عرضه غیرمجاز فراورده های سلامت، تشدید برنامه بازرسی و برخورد با متخلفین عرضه فراورده های سلامت، اتصال مراكز عرضه داروی خصوصی و دولتی و بیمارستان های غیردانشگاهی به سامانه مدیریت داروخانه ها در بستر HIX، اتصال نرم افزار نسخه پرداز الكترونیك به سامانه مدیریت مخازن اسناد الكترونیك در بستر سامانه HIX و اتصال سامانه های HIS بیمارستان های دانشگاهی به سامانه مدیریت داروخانه در بستر HIX هم در این مدت انجام شد.

وی با اشاره به اولویت بندی خدمات مشاوره مورد نیاز بیماری های غیرواگیر، اظهار داشت: بسته های آموزشی خدمات مشاوره ای و آموزش برای بیماری های غیرواگیر هم تهیه و تدوین شده اند. در عین حال باید توجه كرد كه تدوین و به روز رسانی فهرست داروهای ضروری و افزایش دسترسی به داروهای موجود در لیست هم در سال قبل انجام شد. از طرفی برگزاری دوره های آموزشی داروسازی بیمارستانی، تفویض فرایندهای جاری ادارات كل به دانشگاه های علوم پزشكی كشور، واگذاری برخی فعالیت های قابل برون سپاری به انجمن ها و اصناف مرتبط و... هم انجام شده است.
رسیدگی به گزارش های حوادث ناگوار در زمینه تجهیزات پزشكی
اصغری ادامه داد: در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشكی هم فهرست ملزومات پزشكی مورد نیاز برای مراكز درمانی دولتی تهیه و ساماندهی شد و تجهیزات مورد نیاز مراكز درمانی دولتی مبتنی بر استانداردهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان های ایمن بررسی و تعیین شد. در عین حال آموزش كارشناسان تجهیزات پزشكی مراكز درمانی با استانداردهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان های ایمن، ارتقای سطح نگهداری و كنترل كیفی تجهیزات پزشكی مراكز درمانی دانشگاه های علوم پزشكی، آموزش كارشناسان تجهیزات پزشكی معاونت غذا و دارو در جهت نگهداشت و كنترل كیفی تجهیزات پزشكی، تهیه و استقرار استانداردهای GSP و GDP دارو و ملزومات مصرفی پزشكی در بیمارستان ها، بررسی و رسیدگی به گزارشات حوادث ناگوار در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشكی در مراكز درمانی، آموزش كارشناسان تجهیزات پزشكی معاونت غذا و دارو در مورد حوادث ناگوار و ناخواسته در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشكی در مراكز درمانی و انجام مطالعات PMS برای تعداد ۵۰ فراورده ملزومات مصرفی پزشكی موجود در بازار كشور از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشكی در سالی كه گذشت، بود.
افزایش تعداد داروهای طبیعی در لیست رسمی داروهای كشور
وی از ساماندهی و بازدید از عطاری ها و عرضه كنندگان فراورده های مكمل تغذیه ای، ورزشی و رژیمی در سال قبل اطلاع داد و اظهار داشت: تبلیغات این محصولات هم ساماندهی شد و با مراكز غیرمجاز عرضه این فراورده ها با همكاری اداره كل نظارت و بازرسی سازمان، مقابله به عمل آمد. همینطور افزایش تعداد داروهای طبیعی موجود در لیست رسمی داروهای كشور، افزایش تعداد گیاهان به كار رفته در فراورده های دارویی طبیعی، تسهیل در دسترسی به فراورده های طبیعی و سنتی، ارتقای سطح آگاهی تخصصی و عمومی مردم در مورد مصرف فراورده های دارویی گیاهی و طبیعی، انجام مطالعات برای حداقل ۱۰ فراورده طبیعی، مكمل تغذیه ای، رژیمی و ورزشی موجود در بازار كشور، تهیه و تصویب نقشه راه فراورده های طبیعی و داروهای طب سنتی ایران، تدوین، بازنگری، اصلاح، ساده سازی و روزآمد كردن قوانین، مقررات و آئین نامه و آئین كارهای مربوطه در حوزه تولید، واردات، توزیع، عرضه و صادرات فراورده های طبیعی، مكمل های تغذیه ای، رژیمی و ورزشی، ساماندهی و بازدید از عطاری ها و عرضه كنندگان فراورده ها و مكمل های تغذیه ای در جهت جلوگیری از فروش فراورده های غیرمجاز و قاچاق و تولید سامانه حامی برای برنامه ریزی تامین تا تحویل فراورده های ویژه متابولیك و شیرخشك های رژیمی از كارهای انجام شده در این حوزه بوده است.

اصغری با اشاره به راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی تحقیقاتی محصول محور در آزمایشگاه های منتخب كنترل غذا و داروی كشور، اظهار داشت: از طرفی اعتباربخشی روش های آزمون فراورده های سلامت و تضمین كیفیت نتایج آزمون در آزمایشگاه های غذا و داروی كشور صورت گرفت و در همین راستا اقداماتی در جهت توانمندسازی بخش غیردولتی انجام و فعالیت های آزمون به آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده واگذار شد. از طرفی گسترش سیستم مدیریت كیفیت در آزمایشگاه های كنترل غذا و داروی كشور، توسعه سامانه یكپارچه مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی، ارتقای آزمایشگاه های كنترل كیفیت واحدهای تولیدی و راه اندازی سیستم های سریع و غربالگری در آزمایشگاه مرجع غذا و دارو نی در خلال یكسال گذشته انجام شده است.
كنترل ۸۰ فرآورده غذایی با خطر بالا در سطح عرضه
رییس سازمان غذا و دارو همینطور به اقدامات انجام شده در حوزه غذا اشاره نمود و اظهار داشت: در شش ماهه دولت دوازدهم اقدامات خوبی در حوزه غذای مردم هم انجام شد؛ تداوم اجرای طرح پیشگیری و كنترل بیماری های غیرواگیر، تداوم اجرای طرح ملی باقی مانده سموم در محصولات كشاورزی، تداوم اجرای برچسب گذاری نشانگر رنگی برای فرآورده های غذایی و آشامیدنی، پایش فرآورده های منتخب از نظر آلاینده ها و مواد غذایی تعیین شده، اجرای عملیات پایش عوامل خطر تغذیه ای در مواد غذایی پرمصرف، اجرای برنامه كنترل در سطح عرضه فرآورده های غذایی و آشامیدنی با اولویت فرآورده های با ارزیابی خطر بالا برای حداقل ۸۰ فراورده غذایی و آشامیدنی همچون این اقدامات بوده است.

اصغری با اشاره به اینكه ارتقای سامانه TTAC جهت ردیابی اصالت كلیه محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از مبدأ تا مقصد یكی از اقدامات مهم سازمان غذا و دارو در این مدت بوده است، اظهار داشت: در عین حال طی شش ماهه دولت دوازدهم اجرای برنامه رتبه بندی واحدهای تولیدی فرآورده های غذایی و آشامیدنی تداوم یافت. از دیگر كارهایمان بررسی و تعیین سموم مجاز برای استفاده در حشره كش های خانگی، تفویض اختیار امور اجرایی به معاونت های غذا و دارو و مناطق آزاد و تفویض امور غیرحاكمیتی به مراكز و موسسات تایید صلاحیت شده، بازرسی كارخانه های تولید كننده محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی خارج از كشور توسط شركت های تایید صلاحیت شده، صدور و تمدید گواهی نشان ایمنی و سلامت، اجازه استفاده از لوگوی ایزو ۲۲۰۰۰ بر روی برچسب، گواهی تایید صلاحیت برای موسسات بازرسی كننده و مراكز آموزشی و اطلاع رسانی عمومی جهت جمع آوری محصولات فاقد مجوز از سطح عرضه بوده است.
كیفیت ۳۰ فرآورده آرایشی و بهداشتی در سال قبل كنترل شد
وی از ارزیابی كنترل كیفیت ۳۰ فرآورده آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه در سال قبل اطلاع داد و اضافه كرد: در این حوزه اطلاع رسانی عمومی در مورد عوارض جانبی محصولات آرایشی و بهداشتی، اطلاع رسانی عمومی و فرهنگ سازی در مورد فراورده های آرایشی و بهداشتی قاچاق و پیگیری تولید مراكز بررسی عوارض جانبی محصولات آرایشی و بهداشتی هم انجام شد.
1397/01/17
14:11:15
2.5 / 5
4582
تگهای خبر: آزمایش , بیمار , بیماری , پزشك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
کاظمی:
با سلام خدمت مدیریت محترم سایت دکتر میوه
من طبیب کاظمی از شیراز هستم و آمادگی خودم را برای مشاوره رایگان بیماریهای شما اعلام میکنم. در صورت نیاز با ۰۹۱۷۵۳۷۲۹۵۶ تماس بگیرید.
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۲

لینک دوستان دكتر میوه

دکتر میوه

تگهای دكتر میوه

دکتر میوه

دکتر میوه دكتر میوه

رژیم غذایی و معرفی خواص میوه ها

drmiveh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دكتر میوه محفوظ است