گزارش دكتر میوه؛

وضعیت پاندمی کرونا در ایران و جهان

وضعیت پاندمی کرونا در ایران و جهان

مقایسه تحلیلی از وضعیت پاندمی کرونا در ایران و جهان، نشان میدهد طی سه ماهه ابتدایی سال 1401، شرایط بیماری در کشور ما از نظر مبتلاشدن و فوتی، روند نزولی بوده است.به گزارش دکتر میوه به نقل از مهر، اطلاعات مستخرج از سامانه نماگر کووید ۱۹ نشان میدهد جمعیت بیماران جدید کشور که در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۷۱ هزار نفر بوده، در اردیبهشت به ۱۷ هزار و ۳۴۶ نفر و در خرداد به ۵۴۳۴ نفر کم شده و بدین ترتیب کل جمعیت بیمار کشور تا آخر خرداد ۱۴۰۱، به ۷ میلیون و ۲۳۵ هزار نفر رسیده است.
بیماران جدید دنیا در فروردین ۳۵ میلیون نفر، در اردیبهشت ۲۰ میلیون نفر و در خرداد به ۱۸ میلیون و ۷۲۳ هزار نفر کم شده و میزان کل بیماران دنیا تا آخر خرداد ۱۴۰۱ به بالای ۵۴۵ میلیون نفر رسیده است.
روند کاهشی میزان متوسط رشد روزانه بیماری در کشور طی سه ماه گذشته ادامه داشته بطوریکه در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۰.۰۴ درصد، در اردیبهشت و خرداد به ۰.۰۱ درصد رسیده و در آخر جدول ۱۳ کشور چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا قرار گرفته است.
بیشترین میزان متوسط رشد روزانه بیماری در خرداد در بین کشورهای همزمان مربوط به کشورهای برزیل با ۰.۱۸ درصد، آلمان ۰.۱۶ درصد و ایتالیا ۰.۱۴ درصد بوده است. میزان متوسط رشد روزانه بیماری دنیا در فروردین برابر با ۰.۲۴ درصد، اردیبهشت ۰.۱۳ درصد و در خرداد ۰.۱۲ درصد بوده است.
محمد جواد دهقانی رییس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، اظهار داشت: بنظر می رسد شیوع موج جدید بیماری با افزایش جمعیت بیماران جدید در خرداد نسبت به اردیبهشت در بعضی از کشورها همچون آمریکا، هندوستان، برزیل، آرژانتین، کلمبیا، اندونزی، مکزیک، پرتغال، شیلی، پرو و تایوان شروع شده باشد. به ویژه کشورهای پرتغال و برزیل به ترتیب با افزایش از ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار بیمار به بالای ۱ میلیون نفر در خرداد و نیز تایوان از ۱ میلیون بیمار در اردیبهشت به بالای ۲ میلیون بیمار در خرداد قابل تأمل است.
وی افزود: نتایج بررسی نشان میدهد که آمار جمعیت فوتی ایران در فروردین ۱۲۸۶ نفر، در اردیبهشت ۳۷۵ نفر و در خرداد به ۹۹ نفر و پایین ترین میزان ممکن در طول دو سال قبل رسیده است. بر این اساس تا اختتام خرداد کل جمعیت فوتی کشور به ۱۴۱ هزار و ۳۷۰ نفر رسیده است. تعداد فوتی دنیا نیز در فروردین ۱۳۰ هزار نفر، در اردیبهشت ۶۷ هزار نفر و در خرداد به ۴۳ هزار و ۷۱۷ نفر رسیده و میزان کل فوتی دنیا تا آخر خرداد به ۶ میلیون و ۳۴۳ هزار نفر رسیده است.

دهقانی اظهار داشت: نرخ متوسط رشد روزانه فوتی ایران در فروردین ۰.۰۳ درصد، در اردیبهشت و خرداد به ۰.۰۱ کم شده و در آخر جدول کشورهای همزمان قرار دارد. بیشترین نرخ متوسط رشد روزانه فوتی در خرداد در کشورهای همزمان مربوط به کانادا با ۰.۰۹ درصد، اسپانیا با ۰.۰۶ درصد و آلمان با ۰.۰۴ درصد بوده است. میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوتی دنیا در فروردین برابر با ۰.۰۷ درصد، در اردیبهشت ۰.۰۴ درصد و در خرداد به ۰.۰۳ کم شده است.
وی اضافه کرد: همین طور ایران در بین کشورهای دنیا با بیش از ۳ میلیون بیمار (۳۹ کشور)، در خرداد ۱۴۰۱ مشابه اردیبهشت با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۰.۰۱ درصد در آخر جدول قرار دارد. بیشترین متوسط نرخ رشد فوتی روزانه در این کشورها مربوط به کشورهای تایوان با ۴.۶۵ درصد، استرالیا با ۰.۵۱ درصد و کره شمالی با ۰.۳۳ درصد بوده است.
نمودار ۲ میزان بیماران کشور را در یک سال قبل و در هر ماه نشان میدهد. همانطور که ملاحظه می شود میزان بیماران جدید در فروردین ۱۴۰۱ برابر ۷۱ هزار و در اردیبهشت ۱۷ هزار نفر و در خرداد به ۵۴۳۴ نفر یعنی پایین ترین میزان ممکن کم شده است.

رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) اظهار داشت: میزان نرخ رشد متوسط در حقیقت متوسط گیری متحرک بر روی بازه زمانی هر ماه است. بدین ترتیب با مقایسه این شاخص می توان به عملکرد کشورها در کنترل روند انتشار بیماری و نیز مقابله با بیماری پی برد. بدین ترتیب سیر نزولی نرخ متوسط رشد روزانه بیماری ایران در بهمن ماه ۰.۳۵ درصد، در اسفند ۰.۱۱ درصد، در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۰.۰۴ و ۰.۰۱ درصد و خرداد نیز ۰.۰۱ بوده و در آخر جدول قرار دارد.
همان طور که ملاحظه می شود، بیشترین میزان متوسط رشد روزانه بیماری در خرداد در بین کشورهای همزمان مربوط به برزیل ۰.۱۸ درصد، آلمان ۰.۱۶ درصد و ایتالیا ۰.۱۴ درصد بوده است. میزان متوسط رشد روزانه بیماری دنیا در فروردین برابر با ۰.۲۴ درصد، اردیبهشت ۰.۱۳ درصد و در خرداد ۰.۱۲ درصد بوده است.
بررسی آمار فوتی
نمودار ۳ مقایسه میزان فوتی کشورهای همزمان با میزان جمعیت فوتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر و کمتر از ۲۰۰ هزار نفر (۶ کشور) تا آخر خرداد ۱۴۰۱ را نشان میدهد. کشورهای آمریکا (بیش از ۱ میلیون نفر فوتی)، برزیل (۶۶۹ هزار نفر فوتی) و روسیه (۳۸۰ هزار نفر فوتی) و نیز ترکیه (۹۸ هزار فوتی)، کانادا (۴۱ هزار فوتی)، پاکستان (۳۰ هزار فوتی) و چین (۵ هزار و ۲۲۶ نفر فوتی) در نمودار ظاهر نشده اند. همانطور که از نمودار ۳ مشاهده می شود تا آخر خرداد ۱۴۰۱ سه کشور انگلیس، ایتالیا و فرانسه در صدر کشورهای مورد نظر به لحاظ تعداد فوتی قرار دارند و روند افزایش میزان فوتی در بیشتر کشورها به جز ایران ادامه دارد. مشاهده می شود که میزان شیب روند فوتی در کشورهای انگلیس و آلمان نسبت به سایر کشورها در خرداد همچنان ادامه دارد.

رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) اظهار داشت: آمار فوتی در کل دنیا در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۱۳۰ هزار نفر، در اردیبهشت ۶۷ هزار نفر و در خرداد به ۴۳ هزار و ۷۱۷ نفر کم شده است. بدین ترتیب کل فوتی در دنیا تا آخر خرداد ۱۴۰۱ به ۶ میلیون و ۳۴۳ هزار نفر رسیده است.
وی اضافه کرد: همانطور که از جدول ۳ ملاحظه می شود سیر نزولی میزان فوتی در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به اردیبهشت در همه کشورها به جز برزیل وجود داشته است. بطور خاص کاهش ملموس میزان فوتی چین از ۵۶۴ نفر به ۷ نفر، ایران از ۳۷۵ نفر به ۹۹ نفر و نیز ترکیه از ۲۹۳ نفر به ۷۵ نفر بسیار چشم گیر است.
بررسی وضعیت بیماری در سایر کشورهای جهان
میزان کل جمعیت بیماران جدید در دنیا در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۳۵ میلیون نفر، اردیبهشت حدود ۲۰ میلیون نفر و در خرداد به ۱۸ میلیون و ۷۲۳ هزار نفر کم شده و در نتیجه جمعیت کل بیماران در دنیا تا آخر خرداد ۱۴۰۱ به بالای ۵۴۵ میلیون نفر رسیده است.
میزان بیماران جدید ایران از ۱۷۳۴۶ نفر در اردیبهشت به ۵۴۳۴ نفر در خرداد رسیده و آمار کل بیماران در ایران در خرداد ۱۴۰۱ به بالای ۷ میلیون و ۲۳۵ هزار نفر رسیده و در بین این کشورها در جایگاه ۱۷ قرار دارد.
بیشترین افزایش تعداد بیماری در خرداد مربوط به آمریکا (۳ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر)، کره شمالی (۲ میلیون و ۱۹۶ هزار نفر) و تایوان (۲ میلیون و ۱۴۶ هزار نفر) بوده است. همین طور بیشترین میزان متوسط رشد روزانه بیماری در خرداد مربوط به کشور تایوان با ۳.۳ درصد، کره شمالی با ۲.۰۸ درصد و پرتغال با ۰.۷۳ درصد بوده است.
ایران به همراه ۷ کشور دیگر با متوسط نرخ رشد روزانه ۰.۰۱ درصد در آخر این جدول قرار گرفته اند. بنظر می رسد شیوع موج جدید بیماری با افزایش جمعیت بیماران جدید در خرداد نسبت به اردیبهشت در بعضی از کشورها همچون آمریکا، هندوستان، برزیل، آرژانتین، کلمبیا، اندونزی، مکزیک، پرتغال، شیلی، پرو و تایوان در حال انجام می باشد. به ویژه کشورهای پرتغال و برزیل به ترتیب با افزایش از ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار بیمار به بالای ۱ میلیون نفر در خرداد و نیز تایوان از ۱ میلیون بیمار در اردیبهشت به بالای ۲ میلیون بیمار در خرداد قابل تأمل است.
تعداد فوتی دنیا در فروردین ۱۳۰ هزار نفر، در اردیبهشت ۶۷۸۷۵ نفر و در خرداد به ۴۳۷۱۷ نفر رسیده و در نتیجه میزان کل فوتی دنیا تا آخر خرداد به ۶ میلیون و ۳۴۳ هزار نفر رسیده است. بیشترین میزان فوتی در خرداد مربوط به کشورهای آمریکا (۹۹۹۸ نفر)، تایوان (۴۱۳۷ نفر) و برزیل (۳۷۷۹ نفر) بوده است.
آمار جمعیت فوتی ایران در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۱۲۸۶ نفر، در اردیبهشت ۳۷۵ نفر و در خرداد به ۹۹ نفر یعنی پایین ترین میزان ممکن در سال قبل رسیده است. بر این اساس تا اختتام خرداد کل جمعیت فوتی کشور به ۱۴۱ هزار و ۳۷۰ نفر رسیده و از این نظر در جایگاه ۱۱ کشورهای فوق قرار دارد.
میزان نرخ متوسط رشد روزانه فوتی کشور در اسفند ۰.۱۳ درصد، در فروردین ۰.۰۳ درصد، در اردیبهشت و خرداد به ۰.۰۱ کم شده و به همراه ۱۴ کشور دیگر در آخر جدول کشورهای دنیا با بیش از ۳ میلیون بیمار (۳۹ کشور) قرار دارد.
بیشترین نرخ متوسط رشد روزانه فوتی در خرداد مربوط به کشورهای تایوان با ۴.۶۵ درصد، استرالیا با ۰.۵۱ درصد و کره شمالی با ۰.۳۳ درصد بوده است. میزان متوسط نرخ رشد فوتی دنیا در فروردین برابر با ۰.۰۷ درصد، اردیبهشت ۰.۰۴ درصد و در خرداد به ۰.۰۳ درصد کم شده است.

1401/04/07
09:58:11
5.0 / 5
162
تگهای خبر: بیمار , بیماری , فناوری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۵

لینک دوستان دكتر میوه

دکتر میوه

تگهای دكتر میوه

دکتر میوه

دکتر میوه دكتر میوه

رژیم غذایی و معرفی خواص میوه ها

drmiveh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دكتر میوه محفوظ است